You are currently at: lj.hkej.com
Skip This Ads
Queenie Wong
自認唔係美女,不過一定係有態度的金牛座型女。從事時尚雜誌工作達十六年,自從走出comfort zone後 , 便開始經營自己的理想生活。現在以型女愛學嘢心態 ,與你分享一切美麗點子 。